Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzieży Archi­die­ce­zji Lubel­skiej wraz z Piel­grzy­muj.pl ma zaszczyt zapro­sić pań­stwa na tygo­dniową piel­grzymkę do Ziemi Świę­tej! Nie prze­gap takiej oka­zji!

 

Data: 3 - 10 grudnia 2017Pro­gram: 

I Dzień (nie­dziela): zbiórka na lot­ni­sku, odprawa baga­żowo-bile­towa. Wylot do Tel Avivu, trans­fer do Betle­jem. Pole Paste­rzy, nawie­dze­nie Bazy­liki Naro­dze­nia Pań­skiego, Groty Mlecz­nej. Zakwa­te­ro­wa­nie i obia­do­ko­la­cja w hotelu w Betle­jem.

II Dzień (ponie­dzia­łek): śnia­da­nie. Prze­jazd w kie­runku Hajfy. Zwie­dza­nie Ceza­rei Nad­mor­skiej, miej­sca ści­śle zwią­za­nego z Hero­dem, góra Kar­mel (Eliasz). Pano­rama Ogro­dów Bahaj­skich, Bazy­lika Zwia­sto­wa­nia Pań­skiego w Naza­re­cie, wizyta w Kanie Gali­lej­skiej (odno­wie­nie przy­rze­czeń sakra­mentu mał­żeń­stwa). Zakwa­te­ro­wa­nie i obia­do­ko­la­cja w hotelu w Naza­re­cie lub Tybe­ria­dzie.

III Dzień (wto­rek): śnia­da­nie. Rejs po Jezio­rze Gene­za­ret, prze­jazd na Górę Bło­go­sła­wieństw, Góra Tabor, zwie­dze­nie Kościoła Pry­matu. Prze­jazd do Tab­gha (cud roz­mno­że­nia chleba i ryb), zwie­dza­nie Kafar­naum (ruiny sta­ro­żyt­nej syna­gogi i domu rodzin­nego św. Pio­tra). Pow­rót do Betle­jem. Zakwa­te­ro­wa­nie i obia­do­ko­la­cja w hotelu w Betle­jem.

IV Dzień (środa): śnia­da­nie. Prze­jazd do Jery­cha (pano­rama góry Kusze­nia), rzeka Jor­dan (odno­wie­nie przy­rze­czeń sakra­mentu Chrztu Świę­tego). Wypo­czy­nek nad Morzem Mar­twym (kąpiel). Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w hotelu w Betle­jem.

V Dzień (czwar­tek): śnia­da­nie. Jero­zo­lima. Góra Oliwna, zwie­dza­nie: Kościół Pater Noster, Domi­nus Fle­vit (Chry­stus zapła­kał), Ogród Oliwny (Get­se­mani), Kościół Wszyst­kich Narodów–Bazy­lika Ago­nii, Góra Syjon (Grób Króla Dawida, Wie­czer­nik-miej­sce usta­no­wie­nia sakra­men­tów), Kościół Zaśnię­cia NMP oraz Gal­li­cantu. Przej­ście sta­rym mia­stem pod ścianę pła­czu. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w hotelu w Betle­jem.

VI Dzień (pią­tek): śnia­da­nie. Prze­jazd do: Beta­nii (grób Łaza­rza, dom Marii, Marty i Łaza­rza), Ain Karem (miej­sce naro­dzin Jana Chrzci­ciela i nawie­dze­nia Elż­biety). Prze­jazd do Jero­zo­limy –Yad Washem (Muzeum upa­mięt­nia­jące holo­kaust). Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w hotelu w Betle­jem.

VII Dzień (sobota): śnia­da­nie. Zwie­dza­nie Jero­zo­limy: Bazy­lika Grobu Bożego i Zmar­twych­wsta­nia Pań­skiego, Kościół św. Anny, przej­ście Via Dolo­rosa (Droga Krzy­żowa), czas wolny na sta­rym mie­ście. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg w hotelu w Betle­jem. VIII Dzień (nie­dziela): śnia­da­nie. Msza Św. Wyjazd na lot­ni­sko do Tel Avivu, odprawa baga­żowo- bile­towa. Prze­lot do Pol­ski.Cena 1 049 zł + 550 USD obej­muje:

✔ prze­lot samo­lo­tem w dwie strony: War­szawa – Tel Aviv – War­szawa

✔ prze­jazd kom­for­to­wym auto­ka­rem na tere­nie Izra­ela (WC, 2 kie­row­ców, kli­ma­ty­za­cja, DVD),

✔ 7 noc­legów w ***ho­te­lach,

✔ 7 śnia­dań, 7 obia­do­ko­la­cji,

✔ opieka licen­cjo­no­wa­nego pilota,

✔ ubez­pie­cze­nie NW i KL,

✔ upo­mi­nek od Piel­grzy­muj.pl.Koszty wstę­pów, prze­wod­ni­ków prze­wod­ni­ków lokal­nych, podatku tury­stycz­nego 95 USD płatne w auto­ka­rze.Zapisy i szcze­gó­łowe infor­ma­cje:

Biuro Kato­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży: ul. Fila­re­tów 7, 20-609 Lublin, tel. 81 534 04 79,

ksm.lubli­n@g­mail.com, www.ksm.lublin.pl